Privātuma politika

1. Figure Baltic Advisory kā personu datu apstrādātājs.

1.1 Personu datu kontrolieri ir Figure Baltic Advisory OÜ, Reg No 11466977 un Figure Baltic Advisory SIA, Reg No 40203423228 (turpmāk tekstā Figure). Kontaktinformācija: +372 627 7077; info@fontes.ee, pasta adrese: Sepapaja 6, Tallinn 11415.

1.2 Jūs varat sazināties ar Figure Datu Aizsardzības Pārzini, rakstot uz e-pastu info@fontes.ee.

1.3 Figure ir talantu konsultāciju aģentūra. Figure primāri koncentrējas uz talantu atrašanu un attīstīšanu, kā arī cilvēkresursu izpēti. Mēs piedāvājam karjeras attīstības risinājumus talantiem, palīdzam organizācijām atrast jaunus darbiniekus un tos noturēt, kā arī izstrādājam organizāciju kultūras un atalgojuma sistēmas.

1.4 Figure , apstrādājot personu datus, ievēro šādus principus:

 • Personu datu apstrāde ir likumīga, godīga un caurspīdīga.
 • Figure apkopo un apstrādā personu datus tikai noteiktiem un likumīgiem mērķiem.
 • Personu dati ir būtiski, svarīgi, akurāti, apkopoti un laboti pēc nepieciešamības, un datu labošana tiek garantēta, kad tas ir nepieciešams

1.5 Figure glabā personu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu datu subjektu ar pasūtītajiem pakalpojumiem, vai arī līdz termiņa beigām, kurš ir noteikts sadarbības līgumā vai likumā. Visi apkopotie dati, kas nav personalizēti, tiek saglabāti uz nenoteiktu laiku.

1.6 Figure ir rūpīgi apsvēris datu aizsardzības jautājumus un veicis dažādus pasākumus, lai nodrošinātu datu drošību. Ir veiktas šādas darbības: šifrēšana, pseidoanonimizācija, autentifikācija ar parolēm, paroļu jaukšana (t.i. “hashing”) un izveidots drošs savienojums (https).

1.7 Izvēloties IT partnerus, Figure ņem vērā datu aizsardzības nozīmi un uzliek par pienākumu partneriem ievērot datu aizsardzīvas noteikumus.

 

2. Personu Dati, kas tiek apstrādāti.

2.1 Figure apstrādā personu datus, ko datu subjekts ir ievadījis Figure Talentbank un līgumpartneri ievadījuši vai iesnieguši Atalgojuma pētījumu vietnē, ieskaitot datu analīzi vietnes plūsmai un kampaņām (Facebook Business Manager, LinkedIn, Figure mājaslapa, Google Analytics).

2.2 Figure apstrādā šādus personu datus:
Vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese, telefona numurs, adrese, Skype adrese, datu subjekta lietotājkontu informāciju dažādās vietnēs (piemēram, kā LinkedIn, Facebook u.t.t.), valodas prasmes, citi dati norādīti iekš CV (piemēram, kā intereses, hobiji, programmatūru prasmes u.t.t.), biznesa un brīvprātīgā darba aktivitātes, piederība nevalstiskām organizācijām, ekspektācijas darba vidē (piemēram, algas prasības, kas tiek gaidīts no darba devēja u.t.t.), piemērotāko pozīciju apraksts, atsauces, darba pieredze, atalgojuma detaļas, izglītība, apmācības, dalība Figure programmās (ieskaitot dalību/ prombūtni apmācību dienās, maksu par dalību, apmierinātību/ atsauksmes), pārskatu par datu subjekta izmantotajiem Figure pakalpojumiem (piemēram, kā karjeras konsultācijas, koučings u.t.t.), profesionālais profils (stiprās puses, attīstības vajadzības, vērtības, kompetences u.t.t.), datu subjekta testu rezultātus, atlases konkursu rezultātus (dalība atlases konkursos, dalības turpmākā attīstība, izstāšanās), interviju kopsavilkumi. Kad lietotājs pierakstās Figure tīmekļa vidē, lietotājvārds un parole tiek saglabāti. Sistēma reģistrē datu subjekta darbības un pieprasījumus (IP, sesiju, pieprasījumus), kad datu subjekts veic darbības Figure tīmekļa vietnē. Papildus, tiek izveidots drošības žurnāls, kurā veic ierakstus par lietotāju pierakstīšanos un izrakstīšanos.

 

3. Datu atrašanās vieta un to pārsūtīšana.

3.1 Figure nepublicē, nedod piekļuvi un nepārsūta personu datus trešajām personām. Tikai Figure pārstāvjiem un pilnvarotajām personām (piemēram, kā programmatūru izstrādātāji, IT servisa nodrošinātāji) ir piekļuve tīmekļa videi un tajā esošajiem datiem.

3.2 Pakalpojumu ietvaros, Figure var pārsūtīt personu datus trešajām personām, galvenokārt, pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina atbilstošu datu aizsardzību, un ar kuriem ir noslēgts konfidencialitātes līgums.

3.3 Figure sadarbības partneri var būt organizācijas no Igaunijas, ES, EEZ vai trešās pasaules valstīm, kuras ir Eiropas Komisijas sarakstā klasificētas kā valstis ar  atbilstošu datu aizsardzības līmeni.

 

4. Datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamatojums.

4.1 Personu datu apstrāde ir nepieciešama, lai Figure spētu sniegt pakalpojumus, nodrošināt tīmekļa vietnes darbību un ievērotu juridiskās saistības.

4.2 Juridiskais pamats:

 • 4.2.1 Figure apstrādā personu datus ar data subjekta piekrišanu. Datu subjekts šādu piekrišanu dod brīvprātīgi viena vai vairāku iemeslu dēļ. Datu subjektam ir tiesības atsaukt viņa/ viņas piekrišanu jebkurā laikā.
 • 4.2.2 Figure apstrādā personu datus noslēgto līgumu izpildei vai datu subjekta/ klienta pieprasījumu izpildei.
 • 4.2.3 Figure apstrādā personu datus, lai izpildītu savas juridiskās saistības. Figure, kā apmācību iestāde, izpilda likumā noteiktās prasības. Papildus, Figure veic personu datu apstrādi, lai izpildītu citos likumos noteiktās prasības (piemēram, Grāmatvedības likums un Darba likums).
 • 4.2.4 Figure apstrādā personu datus likumīgu interešu ietvaros, izņemot gadījumus, kad šadas intereses atsver datu subjekta intereses vai pamattiesības, kas nepieciešamas personu datu aizsardzībai. Figure likumīgās intereses var rasties no tiešā mārketinga mērķiem, pakalpojumu uzlabošanas, tīkla un informāciju sistēmu drošības nodrošināšanas vai krāpšanas novēršanas. Figure rūpīgi izvērtē likumīgo interešu esamību, ņemot vērā personu datu apstrādāšanas principus.

4.3 Figure izmanto automatizētu datu apstrādi:

 • 4.3.1 ja lietotājs, kurš ir reģistrēts Figure Talentbank, ir izrādījis vēlmi saņemt piemērotu darba un apmācību piedāvājumus;
 • 4.3.2 gadījumos, kad iekš Figure Talentbank tiek izmantoti noteikti atslēgas vārdi, lietotāji tiek dalīti, balstoties uz meklēšanas kritērijiem (piemēram, amats, darba stāžs, darbības sfēra u.t.t.), lai atrastu lietotājus, kuriem adresēt mērķtiecīgu piedāvājumu (šī darbība ir balstīta uz lietotāja apstiprinājumu, kuru viņš/ viņa var atsaukt jebkurā laikā).
 • 4.3.3 Automatizēto lēmumu loģika ir balstīta uz informāciju, ko lietotājs pats ir iesniedzis iekš Talenbank.

 

5. Datu Subjekta Tiesības.

5.1 Datu subjekta tiesības ir aprakstītas Fizisko personu datu apstrādes likumā, no 15.-22.pantam, uz kuriem pamatojoties, katrai personai ir tiesības:

 • apskatīt savus personas datus;
 • pieprasīt datu labošanu;
 • pieprasīt dzēst datus (tiesības “tikt aizmirstam”);
 • ierobežot personas datu apstrādi;
 • iebilst pret personas datu apstrādi;
 • pieprasīt personas datu pārsūtīšanu;
 • iebilst pret automatizētu lēmumu pieņemšanu (ieskaitot profilēšanu);
 • atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei;
 • iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

 

6. Sīkdatnes.

6.1 Sīkdantes ir nelieli datu bloki, kas ir instalēti vietnē, ko lietotājs apmeklē uz viņa/ viņas datora.

6.2 Figure izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes drošu funkcionalitāti un to uzlabotu un analizētu.

6.3 Sesijas pārvaldīšanai tiek izmantotas sīkdatnes, kuras uzrauga lietotāja darbības un pārvietošanos vietnes vidē, ar mērķi sargāt sistēmas funkcionalitāti un atrisināt problēmas, ja tādas rodas. Papildus, ir sīkdatnes, kuras atceras konkrētu lietotāju, kas nozīmē, ka lietotājam nav jāpierakstās katru reizi, apmeklējot vietni. Kā arī sīkdatnes, kuras atcerās valodas izvēli.

6.4 Figure izmanto arī Google Analytics pakalpojumus, lai analizētu kā tiek izmantota tīmekļa vietne.

6.5 Lietotājiem savās pārlūkprogrammās ir iespēja atspējot sīkdatnes, bet tas var radīt problēmas, kas saistītas ar tīmekļa vietnes funkcionalu  lietošanu.

 

7. Pieprasījumi un tiesības sniegt sūdzības.

7.1 Lai realizētu datu subjekta tiesības, datu subjektam ir jāsazinās ar Figure Datu Aizsardzības Pārstāvi, Ms. Kristina Udras, un jānosūta viņa/viņas pieprasījums vai iebildumi, rakstot uz epastu info@fontes.ee.

7.2 Datu subjektam jebkurā laikā ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.